Консульський захист громадян України за кордоном, адреси та телефони Посольств та Консульств України за кордоном Друк
Четвер, 25 червня 2009, 14:11

Консульський захист громадян України за кордоном, адреси та телефони Посольств та Консульств України за кордоном
Одним з основних завдань консульських установ України є захист прав та iнтересiв України, її громадян та юридичних осiб, а також вiдновлення порушених прав. 
Держава постiйно пiклується за кожного громадянина України i через свої консульськi установи вживає заходiв для того, щоб громадяни України користувалися в повному обсязi всiма правами, наданими їм законодавством країни, де вони перебувають тимчасово або постiйно. 
Згiдно з Консульським статутом України, консул вживає заходiв, щоб громадяни України дiйсно користувалися тими правами, якi належать їм за законами держави перебування i мiжнародними договорами. 
Необхiдно пам'ятати, що пiд час перебування за кордоном кожний громадянин України зобов'язаний неухильно дотримуватися законодавства країни перебування.


Консул може поiнформувати про особливостi законодавства країни перебування, надати консультативну допомогу з питань зносин з офiцiйними установами консульського округу. 
Консул може надати громадянину України, в разi захворювання, адреси та номери телефонiв мiсцевих лiкарень та, за бажанням громадянина, повiдомити про це його рiдних. 
Якщо з громадянином України трапився інцидент, йому необхідно термiново iнформувати консульську установу України в державi перебування. 
У випадку арешту громадянина України, він має право звернутися до органiв полiцiї з вимогою повiдомити про свій арешт консула України, який вживає заходiв, щоб вiдносно громадян України, заарештованих, ув'язнених, затриманих за пiдозрою у вчиненнi злочину чи пiдданих iншим заходам судового або адмiнiстративного впливу, взятих пiд варту, було дотримано у повному обсязi положення законодавства держави перебування та щоб їх утримували в умовах, якi вiдповiдають вимогам гiгiєни та санiтарiї. 
На прохання громадянина консул може також зв'язатися з його родиною. 
На даний час запроваджено спрощений порядок повернення в Україну громадян, якi стали жертвами злочинiв, пов'язаних з торгiвлею людьми, сексуальною та iншою експлуатацiєю. У разi втрати паспортiв консульськi установи України у стислi термiни вирiшують безпосередньо з вiддiлами громадянства, паспортної та імміграційної служби МВС України питання пiдтвердження особи громадянина та для подальшого документування його закордонною установою свідоцтвом на повернення в Україну. 
Існують також домовленостi з Мiжнародною органiзацiєю з мiграцiї про взаємодiю у допомозi жертвам торгiвлi людьми i сексуальної експлуатацiї та у поверненнi українських громадян на Батькiвщину. Телефони представництва МОМ у м.Київ: (380)44/490-56-80, (380)44/490-56-81, (380)44/490-56-82, (380)44/490-56-84 
У разi смертi громадянина України за кордоном Посольство повiдомляє про це рiдних померлого та надає їм сприяння в оформленнi всiх необхiдних супровiдних документiв та виконанні необхiдних формальностей, пов'язаних з транспортуванням труни з тілом чи урни з прахом в Україну. Також дипломатична установа України за кордоном з'ясує можливість відшкодування вартості ритуальних послуг родичам померлого громадянина України страховою компанією, що оформлювала страховий поліс, або особою, яка надавала запрошення до країни перебування. Наявність відповідно оформленого страхового полісу значно полегшує вирішення згаданого вище комплексу питань. У разі відсутності у родичів померлого коштів для сплати вартості ритуальних послуг, слід виходити з необхідності пошуку іншого можливого джерела фінансування (шляхом звернення до обласної державної адміністрації України, благодійних організацій, фондів та ін.). Слід також зазначити, що родичі або близькі померлого мають надіслати до ДКС МЗС України нотаріально засвідчену заяву найближчої за ступенем рідства особи, в якій має бути висловлене її волевиявлення щодо прийнятного способу та місця поховання небіжчикa. 
Консульська установа також уповноважена виконувати реєстрацiю актiв громадянського стану, оформлювати паспорти для виїзду за кордон (громадянам, якi подали до консульської установи документи на оформлення постійного проживання за кордоном або перебувають за кордоном у зв'язку з на навчанням, лікуванням чи працевлаштуванням за контрактом) та свiдоцтв на повернення в Україну, легалiзовувати документи, оформлювати вiзи iноземцям для в'їзду в Україну тощо. 
УВАГА! Консульські установи та посадові особи не можуть виконувати обов'язки адвокатів, юридичних консультантів, туристичних агентів, перекладачів тощо, не надають матеріальну допомогу, не видають гроші в борг, не сплачують готельнi та iншi рахунки, i у разі порушення законів країни перебування консул не може звільнити Вас від вiдповiдальностi. Слід пам'ятати, що консул не вповноважений надавати послуги щодо Вашого працевлаштування, отримання дозволу на проживання чи іноземного громадянства. 
За законодавством України, iнформацiя, яку Ви надаєте Посольству, є конфiденцiйною. Посольство може її оприлюднити тiльки за Вашої згоди i тiльки особам, яким Ви дали на це повноваження. 
Порядок звернення громадян України до консульських установ України за кордоном по допомогу 
Кожний громадянин України, який перебуває за кордоном, може звернутися до консульської установи України по допомогу. Це можна зробити таким чином: 
• зателефонувати до консула особисто або до будь-якого спiвробiтника консульської установи України, чи передати iнформацiю через третю особу, гуманiтарну органiзацiю; 
• особисто прийти на консульський прийом; 
• звернутися факсом чи поштою. У зверненнi має бути зазначено прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсце проживання громадянина, контактний телефон (факс), громадянство та викладено, по можливостi - детально, суть проблеми. Зазначене звернення повинно бути пiдписано заявником iз зазначенням дати; 
• направити своє звернення електронним зв'язком на адресу консульства; 
• звернутись до будь-якої офiцiйної установи або ж до неурядової правозахисної органiзацiї з проханням передати вiдповiдну iнформацiю консулу України. 

Дiї на вiпадок надзвичайних ситуацiй
(смерть, арешт, аварiя та iнше)
Департамент консульскої служби МЗС України отримує вiд дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном повiдомлення про подiї надзвичайного характеру стосовно фiзичних та юридичних осiб України за кордоном i iнформує про це усiх, кого це стосується в Українi. 
У разі смерті громадянина України за кордоном його родичам або найближчим в Україні за ступенем спорідненості особам, після отримання відповідного повідомлення від органу МВС, пропонується діяти наступним чином. Встановити контакт з відділом оперативного реагування Департаменту консульської служби ( 01018, м.Київ, Михайлівська пл., 1, тел. 238 16 57, ф. 253 11 24, адреса електронної пошти: cons_vor@mfa,gov.ua.) для з'ясування обставин справи, вартості ритуальних послуг, в т.ч. витрат на транспортування труни з тілом або урни з прахом в Україну, а, в разі прийняття відповідного рішення, - порядку поховання тіла померлого на території країни перебування. На адресу Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України слід надіслати нотаріально засвідчену заяву, в якій має бути висловлене волевиявлення родичів щодо прийнятного способу та місця поховання померлого, а також про можливість сплати родиною ритуальних послуг. 
Що ж стосується аналогічних випадків з іноземними громадянами на території України, то, відповідно до ст. 36 Віденської конвенції про консульські зносини 1963р. компетентні органи України повинні невідкладно повідомляти консульську установу акредитуючої держави про те, що в межах її консульського округу заарештовано, ув'язнено чи взято під варту в очікуванні судового розгляду або затримано будь-яким іншим чином громадянина цієї держави. Таким чином, повідомлення про всі випадки арештів, затримання, позбавлення волі або надання консульського доступу до заарештованих іноземців та про випадки смерті іноземців направляються компетентними органами України (Генеральна прокуратура України, Служба безпеки України, Міністерство внутрішніх справ України, Державна податкова адміністрація України, Державний комітет у справах охорони Державного кордону України) у термін до трьох днів з моменту події безпосередньо на адресу дипломатичних представництв та консульських установ іноземних
Адреси консульських установ України за кордоном стануть у нагоді тим, хто збирається виїздити за кордон чи то в бізнесових справах, чи в туристичну подорож, а також для тих, хто планує виїхати за кордон з метою працевлаштування.

Посольство України в Австрії 
Naafgasse 23,
1180 Wien
(8-10-431)479 71 72\47\40 
Посольство України в Королівстві Бельгія та в Великому Герцогстві Люксембург (за сумісництвом) 
avenue Albert Lancaster, 1180 Bruxelles, Belgique 
(8-10-322) 379 21 00,
379 21 79, 
379 21 36 
Посольство України в Республіці Білорусь 
м. Мінськ, 
вул. Старовіленська, 51 
(8-10-375-17) 283 19 59, 
283 19 90, 
Посольство України в Республіці Болгарія 
1618, Софія, 
ЖК "Овча купел", 
вул. Боряна, 29 
(8-10-35-92) 955 94 78, 
955 52 47, 
955 40 26, 
955 93 54 

Посольство України у Ватикані ;
Via A.G.Barrili, 68, A-500152-Roma, Italia 
(8-10-39-06) 841 2630, 
854 7539, 
Посольство України в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії 
78, Kensington Park Road, London Wll 2PL 
(8-10-44-207) 727-3567, 
229-0689 
Генеральне консульство України в Единбурзі (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії) 
8 Windsor Street Edinburgh EH7 5JR 
(8-10-44-131) 556 0023,
557 3460 
Посольство України в Королівстві Данія 
Tolbodgabe 37A, 1 sal DK-1253K, Copenhagen
(8-10-45-33) 161635, 
160074 
Посольство України в Естонській Республіці: 
15170, Lahe, 6 Tallinn
(8-10-372) 601 58 35,
601 58 16 
Посольство України в Арабській Республіці Єгипет та в Республіці Кенія (за сумісництвом)
50, Road 83, Maadi, Cairo, Egypt 
(8-10-202) 378 68 71, 
378 68 72,
378 68 73 
Посольство України в Державі Ізраїль 
50 Yirmiyahu, 62594, Tel Aviv, Israel
(8-10-9723) 602 19 52, 
604 02 42 (+106, +117) 
Посольство України в Королівстві Іспанія та в Князівстві Андорра (за сумісництвом)
C/Claudio Coello, 116, planta baja, 
Madrid, 28006 Espana 
(8-10-3491) 748 93 78 
Посольство України в Королівстві Нідерланди 
Groot Hertoginnelaan 26, 2517 EG, 
The Hague, The Netherlands 
(8-10-3170) 362 60 95,
360 72 18, 
360 72 78 
Посольство України у Федеративній Республіці Німеччина 
Albrechtstrasse 26,10117 Berlin, Deutschland/Germany 
(8-10-4930) 288 87 110, 
288 87 211 (12,15) 
Посольство України у Республіці Польща
00580 Warszawa, Aleja Szucha, 7 
(8-10-4822) 621 39 79, 
629 65 76 
Посольство України в Португальській Республіці 
Avenida das Descobertas, 18,1400-092 Lisboa, Portugal Republic 
(8-10-351) 21 301 00 47 (58, 59) 

Посольство України в Російській Федерації
103009, Москва, Леонтіївський провулок, 20 
(8-10-7-095) 229 19 88,
229 94 72, 
229 42 22, 
924 68 62 
Посольство України в Словацькій Республіці
Radvanska, 35,811, 01, Bratislava,
Slovenska Republika 
(8-10-4212) 5920 28 35 (36, 37),
5920 28 16
Генеральне Консульство України в Нью-Йорку (С Ш А) 
240 East 49th Street New York, NY 10017
(8 10 1212) 371 69 65, 
371 55 47 
Генеральне Консульство України в Стамбулі (Туреччина) 
Adakale sok. N 13, Senlikkoy, Florya-Bakirkoy, Istanbul 
(8-10-90212) 662 25 41, 
662 18 76, 
663 76 88, 
662 25 41